#4076. [Wf2014]Maze Reduction

内存限制:128 MiB 时间限制:20 Sec

题目描述

 有 n 个房间,每个房间都是个圆形,有若干个门,直达另外的房间

如果从某两个房间出发,无法区分彼此,那么这两个房间等价。房
间上没有任何特别的标识。找出所有的等价类。
n <=100。

输入格式

输出格式

样例

样例输入


			
13
2 2 4
3 1 3 5
2 2 4
3 1 3 6
2 2 6
2 4 5
2 8 9
2 7 9
2 7 8
2 11 13
2 10 12
2 11 13
2 10 12

样例输出


			
2 4
5 6
7 8 9 10 11 12 13

数据范围与提示