#1410. Uva10605 Mines For Diamonds

内存限制:64 MiB 时间限制:10 Sec

题目描述

输入格式

第一行给出N,M表示矿区大小 下面N行M列,表示矿区,其中"*"表示为矿,"#"表示矿区的外边界,"."表示为空白点.矿区一定被"#"完全包围,且矿区内部一定没有"#"

输出格式

样例

样例输入


			
11 11
###########
##.########
#....######
#.*....####
#..*.....##
##....*...#
###....**.#
###.......#
###..*...##
####...####
###########

样例输出


			
11

数据范围与提示