#1462. Superkmp

内存限制:64 MiB 时间限制:5 Sec

题目描述

输入格式

第1行有一个T。表示一共有T组数据。 每个数据的描述如下: 首先2个数n,m。然后n个数,描述Ai数列,接下来m个数,描述Bi数列。

输出格式

一行对应一个数据。 如果有解,输出k。否则输出“no solution!”

样例

样例输入


			
2
5 9
1 1 1 1 1
2 2 2 2 1 1 1 1 1
4 6
1 2 3 2
1 3 5 7 6 4

样例输出


			
4
no solution!

数据范围与提示

1<=T<=10。 1<=N<=10000。 1<=M<=100000。