#2307. [Ctsc2011]无穷图的桥

内存限制:128 MiB 时间限制:30 Sec

题目描述

输入格式

第一行包括三个由空格隔开的非负整数 n、m1、m2。 从第 2行到第m1 + 1 行,每行有三个正整数x、y、d,表示(1, x)与(1, y)之间有一条权值为d的边。
从第 m1 + 2 行到第 m1 + m2 + 1 行,每行有三个正整数x、y、d,表示(1, x)
与(2, y)之间有一条权值为 d的边。
每行的三个整数之间都用一个空格隔开。 图中两个点x 和 y之间可能有多于
1条边连接,一条边连接的两个节点可能相同。

输出格式

只有一行,包含一个实数,即所有桥的权值之和,四舍五入保留两位小数。

样例

样例输入


			
【样例输入1】
3 1 3
1 2 4
1 2 5
2 3 3
3 3 1
【样例输出1】
1.00
【样例说明1】
这就是问题描述中所举的例子。

【样例输入2】
1 1 1
1 1 100
1 1 1
【样例输出2】
10.00

样例输出


			

数据范围与提示

数据编号       n                            m1                        m2 

1                   ≤ 10                  ≤ 50                     ≤ 50

2                  ≤ 10 000          ≤ 40 000              ≤ 40 000

3                 ≤ 300 000         ≤ 500 000               = 1

4~7            ≤ 300 000          ≤ 500 000           ≤ 500

8~10         ≤ 300 000          ≤ 500 000           ≤ 500 000100%的数据中,d ≤ 100。