#3060. [Poi2012]Tour de Byteotia

内存限制:256 MiB 时间限制:30 Sec

题目描述

给定一个n个点m条边的无向图,问最少删掉多少条边能使得编号小于等于k的点都不在环上。

输入格式

       第一行三个整数nmk
       接下来m行每行两个整数aibi,表示aibi之间有一条无向边。

输出格式

 
       一个整数,表示最少的删边数量。

样例

样例输入


			

11 13 5
1 2
1 3
1 5
3 5
2 8
4 11
7 11
6 10
6 9
2 3
8 9
5 9
9 10

样例输出


			

3

数据范围与提示数据范围:

       对于100%的数据满足:1 ≤ n ≤ 1,000,000,1 ≤ m ≤ 2,000,000,1 ≤ k ≤ n。